EDUKACJA

Edukacja leśna

Fragment wystawy przyrodniczej w Ośrodku Lasy Janowskie

Lasy Janowskie – terenowa edukacja przyrodnicza

Odkrywanie i poznawanie lasu

Podstawowa forma działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Janów Lubelski, realizowana jest – w zależności od grup wiekowych – w formie gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń, spacerów, wykładów i warsztatów. W zależności od wieku uczestników i potrzeb nauczycieli istnieje możliwość przeprowadzenia różnego typu zajęć tematycznych. Chodźmy, więc na łono przyrody, dajmy możliwość doświadczania, odkrywania a tym samym kształtowania postaw proekologicznych, które stanowią nasz nadrzędny cel.
Na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski istnieją różnorodne obiekty przygotowane do realizacji zadań z zakresu edukacji leśnej, pomocy szkołom w ich działaniach zbieżnych z zadaniami edukacji leśnej oraz na potrzeby wszystkich Gości lasu.

Cele ogólne prowadzonej przez nas edukacji:

  1. Zapoznanie z walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi Lasów Janowskich oraz zasadami funkcjonowania leśnego kompleksu promocyjnego.
  2. Zapoznanie z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej i problemami ochrony przyrody.
  3. Rozbudzenie ciekawości o środowisku naturalnym poprzez bezpośredni kontakt z naturą i obserwację przyrody.
  4. Podejmowanie działań praktycznych połączonych z bezpośrednią obserwacją elementów lasu i tego ekosystemu jako całości.
  5. Kształtowanie wśród uczniów postawy przyjaciela lasu rozumiejącego jego prawa, funkcje oraz potrzebę zachowywania bioróżnorodności.
  6. Kształtować nawyki kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.

Terenowa edukacja przyrodnicza

Ścieżki dydaktyczne to niezastąpiony sposób na realizację aktywnych metod edukacyjnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Na terenie Lasów Janowskich dostępne są trzy ścieżki dydaktyczne o różnym stopniu trudności i długości, pozwalające realizować różnorodne tematy przyrodnicze i leśne.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Szklarnia

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Szklarnia

Lokalizacja:

Początek ścieżki przy trasie Janów Lubelski – Momoty w odległości ok 3 km od Janowa. Trasa przebiega przez zróżnicowane krajobrazy leśne – od starodrzewi jodłowych i sosnowych, przez lasy łęgowe, olsy i enklawy śródleśne. Koniec trasy w pobliżu miejscowości Szklarnia.

Rok powstania ścieżki: 1995

Opis trasy:


Plan ścieżki w rezerwacie Szklarnia
Plan ścieżki
w rezerwacie Szklarnia
Ścieżka edukacyjna przebiega przez rezerwat Szklarnia. Jest to rezerwat częściowy, leśno-florystyczny o pow. 278 ha. Początek trasy – przy drodze asfaltowej w kierunku Momot w odległości ok. 3 km od Janowa. Na trasie możemy zobaczyć zachowany bór sosnowo-jodłowy, gdzie miejscami jodła tworzy lite drzewostany, z udziałem świerka i fragmentami drzewostanów brzozowych i olchowych. Teren rezerwatu jest częściowo podmokły z licznymi ciekami i łąkami tworzącymi śródleśne enklawy. Na trasie można zobaczyć m.in. liczne mrowiska mrówki rudnicy i szereg gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej (wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, łanowo występujący widłak jałowcowaty). Dzięki obecności chronionych gatunków i obiektów umożliwi zapoznanie z najważniejszym formami ochrony przyrody. Duża zmienność siedlisk i warunków terenowych stwarza doskonałe warunki do prowadzenia tutaj zajęć edukacyjnych z wielu dziedzin związanych z lasem i przyrodą. Ścieżka jest przeznaczona zarówno dla grup zorganizowanych, jak i odbiorców indywidualnych. Dzięki niewielkiej odległości od Janowa ścieżka umożliwia prowadzenie zajęć dla uczniów przez pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski i nauczycieli lokalnych szkół. Przebywanie na ścieżce umożliwia połączenie wypoczynku z obserwacją zjawisk przyrodniczych.

Na trasie rozlokowanych jest 18 tablic edukacyjnych i 2 tablice informacyjne. Kierunki marszu na ścieżce wyznaczają biało-zielone znaki namalowane na drzewach.

Długość ścieżki: 3,5 km

Ilość przystanków: 20

Czas przejścia: ok. 2 godzin

Tematyka tablic:

Trasa ścieżki, dbajmy o nasze lasy, jodła pospolita, wyżynny jodłowy bór mieszany, mrówka rudnica, widłaki, wilgotny bór mieszany, enklawa śródleśna, suboceaniczny bór świeży, mieszkańcy mokradeł, olsza, gospodarka leśna w rezerwacie Szklarnia, na tropie zwierząt, drzewostan nasienny – naturalny bank nasion, świerk i buk, ile pięter ma las, sosna wejmutka przybysz z daleka, sosna pospolita.

Dodatkowe wyposażenie:

Przed wejściem na ścieżkę, poza granicami rezerwatu znajduje się zadaszenie turystyczne.

Ścieżka edukacyjna na Porytowym Wzgórzu

Ścieżka edukacyjna na Porytowym WzgórzuLokalizacja:

Ścieżka w większości znajduje się na terenie rezerwatu leśno-historycznego Lasy Janowskie. Zlokalizowana w rejonie o znacznych walorach historycznych, które zbiegają się jednocześnie z dużą wartością przyrodniczą i pięknem krajobrazowym terenu. Przebiega od pomnika poświęconego partyzantom, wzdłuż doliny rzeki Branew z przejściem przez dawny most leśnej kolejki wąskotorowej do obelisku na Wzgórzu Porytowym. Po drodze znajdują się mogiły partyzanckie i drzewa pomnikowe.

Rok powstania ścieżki: 1998

Opis ścieżki:

Trasa ścieżki rozpoczyna się przy przestronnym parkingu dla samochodów i autokarów, co czyni to miejsce bardzo wygodnym do startu pieszych wędrówek. Prosta aleja prowadzi do pomnika autorstwa Bolesława Chromego, upamiętniającego Bitwę na Porytowym Wzgórzu w czerwcu 1944 roku.

Plan ścieżki
Plan ścieżki
Miejscowy cmentarzyk wpisany jest do Rejestru Zabytków. Bitwa ta przeszła do historii jako największa potyczka partyzancka na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Już sam początek wędrówki z miejsca historycznego zachęca do spaceru ścieżką, która schodząc w dół ze skarpy zapowiada bogactwo przyrodnicze. Trasa wiedzie poprzez drewnianą kładkę na rzece Branew, wznosi się na porośniętą wiekowym borem jodłowym skarpę, dalej do drogi leśnej w kierunku miejscowości Momoty. Następnie dochodzi do nasypu dawnej kolejki wąskotorowej, aż do starego mostu na Branwi.

Długość ścieżki: 1,5 km

Ilość przystanków: 8

Czas przejścia: ok. 1 godz.

Tematyka tablic:

Pomniki przyrody w Lasach Janowskich, martwe drewno w lesie, śródleśna łąka, las liściasty, bór iglasty, zwierzęta lasów Janowskich, rośliny Lasów Janowskich, ślady i tropy zwierząt w lesie.

Ścieżka w rezerwacie Imielty Ług

Ścieżka w rezerwacie Imielty Ług

Lokalizacja:

Ścieżka znajduje się na terenie rezerwatu wodno-torfowiskowego „Imielty Ług” chroniącego jedno z największych na tym terenie torfowisk wysokich, porośniętych karłowatą sosną.

Rok powstania ścieżki: 2000

Opis ścieżki:


Plan ścieżki
Plan ścieżki

Ścieżka wykorzystywana często w działalności edukacyjnej. Położona na terenie rezerwatu Imielty Ług, którego celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością. Centralną część rezerwatu zajmuje stopniowo zarastający staw, zbudowany niegdyś przy wykorzystaniu naturalnego zagłębienia terenu. Ścieżka prowadzi na kraniec wydmy zwanej „Dużą Grępą”, która wchodzi w torfowisko. Po drodze pomostem drewnianym można wejść w głąb torfowiska. Na końcu wydmy, nad stawem „Imielty Ług” urządzona została platforma widokowa z rozległym widokiem na torfowiska i stawy. Sporą atrakcją jest też przejście groblą między dwoma stawami : „Imielty Ług” i „Radełko”. Przy trasie stoi kilka tablic informacyjnych, dotyczących przyrody rezerwatu.

Długość ścieżki: 2 km

Czas przejścia: ok 1,5 godz.

Ścieżka spacerowa w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”

Ścieżka spacerowa w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej ?Lasy Janowskie?Lokalizacja:

Początek ścieżki przy siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie. Ścieżka prowadzi przez pobliski las. Ma charakter rekreacyjny, umieszczono tam kilkanaście tablic ogólnie mówiących o lesie, jego strukturze, spotykanych gatunkach drzew, krzewów, roślin i zwierząt.

Rok powstania ścieżki: 1998

Opis trasy:

Ścieżka przebiega przez teren leśny, ma charakter rekreacyjny.

Długość ścieżki: 800 m

Ilość przystanków: 14

Tematyka tablic:

Drzewa z igłami i liśćmi, podszyt w lesie, budowa warstwowa lasu, torfowisko wysokie, rośliny runa leśnego, mszaki i paprotniki, rośliny naczyniowe chronione, owady naszych lasów, staw i jego mieszkańcy, płazy, ssaki leśne, gady, mała retencja wodna, grzybobranie.

Dodatkowe wyposażenie:

Na trasie znajduje się zadaszenie.

Leśna Trasa Rowerowa z Janowa Lubelskiego do Szklarni

Leśna Trasa Rowerowa z Janowa Lubelskiego do Szklarni

Lokalizacja:

Początek trasy zlokalizowany przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Leśna Trasa Rowerowa prowadzi, prawie na całym dystansie drogami leśnymi. Droga asfaltowa łączy jedynie pięciokilometrowy odcinek pomiędzy Szklarnią a Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.

Rok powstania trasy: 1997

Opis trasy:

Trasa rowerowa z Janowa Lubelskiego do Szklarni prawie na całej długości prowadzi przez las. Trasa podstawowa liczy 19 km, natomiast wariant umożliwiający odwiedzenie szkółki leśnej Gierłachy wymaga przejechania ok. 26 km.

Plan Leśnej Trasy Rowerowej
Plan Leśnej Trasy Rowerowej
Leśna Trasa Rowerowa rozpoczyna się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – można tu obejrzeć wystawę przyrodniczą, a w pobliżu skansen leśnego taboru kolejowego. Pokonując ten szlak można odwiedzić Kruczek – uroczysko leśne na rzeką Trzebensz z drewnianym pomnikiem – kapliczką upamiętniającą partyzanckie oddziały NOW-AK „Ojca Jana” i „Wołyniaka” oraz kapliczkę poświęconą św. Antoniemu i rzeźbioną w drewnie drogą krzyżową, szkółkę leśną Gierłachy i ostoję konia biłgorajskiego we wsi Szklarnia, skąd powrót do Janowa drogą asfaltową.

Po drodze mijamy stale zmieniający się krajobraz Lasów Janowskich oraz możemy pogłębić naszą wiedzę na temat gospodarki leśnej i ogólnych informacji na temat lasu.

Długość trasy:

– wariant podstawowy – 19 km,
– wariant ze szkółką Gierłachy – 26 km.

Ilość przystanków: 35

Czas przejazdu: ok 3 godz.

Tematyka tablic:

Rzeka Trzebensz, podrost świerkowo jodłowy, bagno śródleśne i jego mieszkańcy, funkcje lasów – lasy wodochronne, siedliska leśne – bór mieszany świeży, las mieszany wilgotny, rębnia gniazdowa, łowiectwo, czym jest uprawa pochodna, jak leśnicy chronią las, sztuczne odnowienie lasu, podział powierzchniowy lasu – jak go odnaleźć, trzebieże – co to takiego, uprawa leśna, żywicowanie drzew, sosna Solska – naturalne odnowienie, ptaki w lesie, naturalne odnowienie jodły, ochrona lasu przed pożarami, wprowadzanie podszytu, Szklarnia – osada śródleśna, Ostoja konia biłgorajskiego, jodła pospolita, jodłowy drzewostan nasienny, bóbr europejski, szkółka leśna Gierłachy, Nadleśnictwo Janów Lubelski w liczbach, Natura 2000 w Lasach Janowskich – ostoja ptasia, Natura 2000 w Lasach Janowskich – ostoja siedliskowa, rośliny chronione w Lasach Janowskich, modrzew europejski, ochrona przyrody w Nadleśnictwie Janów Lubelski, bitwa pod Szklarnią – 13 czerwca 1944, Rezerwat Szklarnia, co kwitnie wiosną.

Dodatkowe wyposażenie:

Na trasie znajdują się 4 zadaszenia (stoły i ławy) oraz miejsce na ognisko.

 

Przykładowy program pobytu w Lasach Janowskich – plik do ściągnięciaNapisz do nas