REZERWACJA

REGULAMIN

Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim

 

Przedmiot regulaminu

 1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim ( zwanym dalej „OEE”) i jest integralną częścią umowy.
  2.    Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej, e-mailowej lub online), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa, podpisanie karty meldunkowej.
  3.    Zawierając umowę Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  4.    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Ośrodka.
  5. Obowiązek informacyjny RODO stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
  6. Załączniki do Regulaminu OEE stanowią jego integralną część.
  7.    Regulamin dostępny jest w budynku OEE w Janowie Lubelskim, oraz na stronie www.lasyjanowskie.com

Warunki korzystania z Ośrodka Edukacji Ekologicznej

 1. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Podstawą do zakwaterowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
 4. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 1. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych i inne szkody powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, za zwierzęta (cennik uszkodzonego mienia znajduje się w Recepcji).
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 PLN.
 6. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby niezameldowane w Ośrodku, mogą gościnnie przebywać w pokoju Ośrodka od godziny 7.00
  do godziny 22.00.
 8. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 9. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów (system sygnalizacji pożarowej SSP),
  z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Ośrodku Gość będzie obciążony kwotą 400 PLN.
 10. Na holach oraz recepcji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań OEE, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i ewentualne uszkodzenia oraz do opuszczenia OEE

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Zwierzęta są akceptowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą przechowywane przez 1 miesiąc.

 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo  informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski zwane dalej Administratorem Danych,
  : 15 872 00 72, e-mail: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem
  e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie usług noclegowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych,podmiotom, z którymi administrator będzie współpracowałw ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
  w tym profilowania (art. 22 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
  w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia i realizacji umowy.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie
Adres: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h, 23-300 Janów Lubelski
Tel.fax.: 15 872 42 44
Telefon komórkowy: 608 203 395
GPS: 50,6902 N 22,422 ENapisz do nas